Google voor kmo's

Algemene voorwaarden

 
ALGEMENE VOORWAARDEN indito v.o.f. - Google voor KMO's
 
1. ALGEMEEN
1.1 De verkoop van producten en diensten van de firma indito v.o.f. onder de merknaam “indito - Google voor KMO’s” wordt door de hieronder bepaalde verkoopsvoorwaarden beheerst.
1.2 Onder het woord “klant” wordt verstaan elke persoon die een order of opdracht doorgeeft ongeacht zijn hoedanigheid: reclameadviesbureau, regie of andere tussenpersoon. 
1.3 indito is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door indito van een order of opdracht van de klant. 
1.4 De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De algemene voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. 
1.5 De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.
1.6 Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan indito.
 
2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
2.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen indito en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij indito of diens leveranciers. 
2.2 De levering van producten en diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
2.3 De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. 
2.4 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van indito de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 
3. PRIJZEN
3.1 Prijzen welke door indito in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. 
3.2 De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 kalenderdagen. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
 
4. LEVERING
4.1 Orders of opdrachten met betrekking tot de dienst voor het beheren van een advertentiecampagne vangen automatisch aan vanaf de dag van betaling van de eerste factuur tenzij anders overeengekomen. 
4.2 Dergelijke orders of opdrachten handelen over een dienst met een looptijd van 30 kalenderdagen en worden stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode bij gebrek aan schriftelijke én ondubbelzinnige opzegging binnen de 8 werkdagen vóór het verstrijken van de advertentieperiode. 
4.3 Voor orders en opdrachten waarvan het beheer van de advertentiecampagne gedurende een periode van 360 kalenderdagen is gestopt, is opnieuw een opstartkost vereist. 
4.4 Alle andere orders of opdrachten worden geleverd binnen een afgesproken termijn.
 
5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn de facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. Facturen moeten op de eerste werkdag na het verstrijken van de opzegtermijn (zie ook 4.2) betaald zijn.
5.2 Indien er van dit principe is afgeweken, moeten de facturen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum volledig betaald zijn.
5.3 Het opmaken of het aanvaarden van wissels impliceert geen rechtsvernieuwing. Alle tegenwoordige en toekomstige belastingen en taksen zijn voor rekening van de klant.
5.4 Bij gebrek aan betaling is indito gerechtigd de levering van diensten en producten te schorsen en reeds gegeven of toekomstige orders of opdrachten stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van al zijn rechten.
5.5 De facturen die op de vervaldatum onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% ten titel van schadebeding met een minimum van € 50,00 evenals met nalatigheidsintresten aan 1% per begonnen maand.
5.6 Agentschappen en andere tussenpersonen van klanten verbinden zich absoluut tot betaling van de facturen. Zij zijn solidair aansprakelijk voor de betaling van de bestelling die zij zouden hebben aangebracht, zelfs wanneer de factuur op naam van de adverteerder of van een derde is opgesteld.
 
6. KLACHTEN
6.1 Iedere klacht betreffende de diensten of producten, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het presteren van een dienst of vanaf de leveringsdatum van een product te worden bekendgemaakt aan indito en dit per aangetekende brief. 
6.2 Het gebrek aan geschreven protest tegen een factuur binnen de 8 werkdagen na factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
6.3 In geen geval kan het stilzwijgen van indito na ontvangst van een klacht als aanvaarding van de inhoud van de klacht worden geïnterpreteerd.
6.4 De eventuele aansprakelijkheid van de indito ten opzichte van de klant is beperkt tot de prijs van een order of opdracht voor het beheren van een advertentiecampagne gedurende één periode van 30 kalenderdagen of tot de prijs van het order of opdracht voor het leveren van alle andere producten of diensten, wat de oorzaak of de grond van de klacht ook mag zijn. Indien de aansprakelijkheid van indito is aangevoerd omwille van een fout in een advertentiecampagne, kan indito de klant volledig schadeloos stellen door de betrokken advertentiecampagne op zijn kosten opnieuw in te lassen, behalve indien de klant zou bewijzen dat zulke herinlassing geen zin heeft.
 
7. OVERMACHT
Alle omstandigheden waaronder staking, overstroming, brand en dergelijke zullen als overmacht beschouwd worden van zodra zij het beheren van een advertentiecampagne of het leveren van een andere dienst of product beletten of vertragen. Het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van dergelijke omstandigheden moet indito niet bewijzen.
In dergelijk geval wordt indito ontslaan van elke verplichting of schadeloosstelling.
 
8. VARIA
8.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met indito voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van indito. Indien een bepaling van een met indito gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. 
8.2 Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en emailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan indito worden meegedeeld.
 
9. BEVOEGDHEID
Voor elk geschil is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de bedrijfszetel exclusief bevoegd.
 
Copyright © 2020 indito.
Alle rechten voorbehouden.